เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเฉพาะกลุ่ม เน้นข้อมูลเข้าถึงง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง

                  ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

                  ภาพประกอบจาก สสส.

                    สื่อสารสุขดิจิทัล สสส.-หมอชาวบ้าน สานพลัง สร้างสุขภาวะ 5 กลุ่มเปราะบาง  เปิดตัวเว็บไซต์  Empower Living  เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเฉพาะกลุ่ม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ-แลกเปลี่ยนความคิด-หาแนวทางแก้ไขปัญหา เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าถึงง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง

                  เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดงาน เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living เสริมพลัง สร้างสุขภาวะ 5 กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่มือใหม่ กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มทำงาน Freelance กลุ่ม LGBTIQN+ กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชน มีความรอบรู้ และเท่าทันด้านสุขภาพ (Health Literacy)  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า สสส. ทำงานร่วมกับ มูลนิธิชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองก่อนเจ็บป่วย และดูแลตนเองได้ในเบื้องต้น มูลนิธิหมอชาวบ้านยังมีทุนที่สำคัญ คือ องค์ความรู้สุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และมีประสบการณ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

                  “ปัจจุบัน สสส. และ มูลนิธิหมอชาวบ้าน มีการสื่อสารความรู้สุขภาพเชิงรุกผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล จนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะ สามารถจัดการสุขภาพตนเองและคนรอบข้างได้ เว็บไซต์ empower living เป็นสื่อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่มีการจัดการ และรวบรวมองค์ความรู้ที่เน้นการส่งเสริม สุขภาวะ ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นำไปสู่การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

                    ผศ.เนตรนภา ขุมทอง เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มพ่อแม่มือใหม่ กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มทำงาน Freelance กลุ่ม LGBTIQN+ กลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า จะหาข้อมูลอย่างไร เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาส จึงเกิดการพัฒนาเว็บไซต์ Empower Living (https://empowerliving.doctor.or.th) เพื่อให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ชีวิตที่พบในแง่มุมหรือมิติต่าง ๆ เช่น การจัดการชีวิตด้านครอบครัว การทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์ สุขภาพ นำเสนอแนวทาง วิธีการจัดการแก้ปัญหา และหาทางออกในแต่ละปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการแก้ไข เพื่อเสริมพลังให้เกิดการสร้าง  สุขภาวะในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลในกลุ่มอื่น ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจ และอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้

                    ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หมอโอ๋ เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูก นอกบ้าน” กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ปัญหาของกลุ่มเปราะบางเป็นปัญหาที่สังคมต้องตระหนัก และให้ความสำคัญ อาทิ ปัญหาพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเอง และต้องทำงานหารายได้ ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก ทำให้เกิดปัญหาความห่างไกลของพ่อแม่และลูก รวมไปถึงคุณภาพชีวิตเด็ก สิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือ กลุ่มอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่วัยรุ่น กลุ่มหลากหลายทางเพศ อาชีพอิสระ ในการก้าวข้ามปัญหา และเรียนรู้กับวิธีการจัดการกับปัญหาได้ การพัฒนาเว็บไซต์ Empower Living เป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง ให้มีความเชื่อมันในตัวเอง สามารถที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง ขยายไปถึงสังคมส่วนร่วมได้

Shares:
QR Code :
QR Code