เปิดตัวรายการวิทยุ ‘นับเราด้วยคน’ คลายปัญหาความไม่เท่าเทียม สร้างสังคมแห่งความเข้าใจ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


เปิดตัวรายการวิทยุ  ‘นับเราด้วยคน’ คลายปัญหาความไม่เท่าเทียม สร้างสังคมแห่งความเข้าใจ  thaihealth


สสส. – มูลนิธิคนตัวดี ผลิตรายการวิทยุ  ‘นับเราด้วยคน’  100  ตอน ออนแอร์ – ออนไลน์เต็มรูปแบบ เฟซบุ๊ก – เว็บไซต์ – Youtube – คลื่นวิทยุ คลี่คลายปัญหาความไม่เท่าเทียม สร้างสังคมแห่งความเข้าใจ หลังพบประชากรกลุ่มเปราะบางหลายล้านคน ถูกเลือกปฏิบัติ – ขาดโอกาส – ถูกมองข้าม – เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ กระทบสุขภาวะระยะยาว


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  ประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มที่เผชิญกับความเสี่ยงนานับประการ ทั้งในสถานการณ์ปกติและช่วงโควิด-19  พบคนกลุ่มนี้ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม และต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในปัจจุบัน  ซึ่งสสส.ได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประชากรเฉพาะ 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.คนพิการ  2.คนไร้บ้าน  3. ผู้สูงอายุ  4. ผู้หญิง  5.ผู้ต้องขัง  6. แรงงานนอกระบบ  7. ผู้มีสถานะบุคคล/ประชากรข้ามชาติ  8. มุสลิม  และ  9.ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอุปสรรคส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประชากรกลุ่มเฉพาะคือ การถูกมองเป็นคนนอก เป็นคนที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ สวัสดิการ หรือเป็นคนหลังๆที่ควรได้รับโอกาสเหล่านั้น


สสส. ร่วมกับมูลนิธิคนตัวดี พัฒนาการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อลดช่องว่างของปัญหาต่างๆ ในรูปแบบรายการวิทยุ ชื่อ “นับเราด้วยคน” เพื่อเป็นสื่อกลางสาธารณะที่ช่วยกันสร้างสังคมแห่งความเข้าใจ ยอมรับ และช่วยเหลือกัน ตามเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ต้องการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม


เปิดตัวรายการวิทยุ  ‘นับเราด้วยคน’ คลายปัญหาความไม่เท่าเทียม สร้างสังคมแห่งความเข้าใจ  thaihealth


“รายการวิทยุนับเราด้วยคนตั้งใจทำให้สังคมเกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะ เนื้อหารายการจะมีนักจัดรายการวิทยุมาร่วมพูดคุยกับภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสิทธิของประชากรกลุ่มเฉพาะมาร่วมพูดคุยกันแบบเจาะลึก เพื่อสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางจัดการ โดยมีจุดยืนที่มุ่งสร้างการรับรู้ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อลดความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางร่างกาย โดย สสส. จะเผยแพร่ผลงานภาคีเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ www.นับเราด้วยคน.com เพื่อบอกเล่าเรื่องราวข้อมูล และผลลัพธ์การทำงานที่สังคม จุดประกายให้คนทุกกลุ่มเห็นความสำคัญของการเข้าถึงสิทธิบริการทางสุขภาพ และการมีองค์ความรู้ต่างๆ ในการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน” นางภรณี กล่าว


เปิดตัวรายการวิทยุ  ‘นับเราด้วยคน’ คลายปัญหาความไม่เท่าเทียม สร้างสังคมแห่งความเข้าใจ  thaihealth


นายกฤตตฤณ พรมเสน   กรรมการเลขานุการมูลนิธิคนตัวดี  กล่าวว่า  ความเสมอภาคและเป็นธรรม คือ การทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ ดังนั้น  กลุ่มคนที่มีความเปราะบางจึงต้องมีระบบสุขภาพที่ดีไม่ต่างจากคนทั่วไป เพราะทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน รายการวิทยุนับเราด้วยคน เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประชากรกลุ่มเฉพาะและทุกคนได้ตระหนักเรื่องการมีองค์ความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิและการพิสูจน์สิทธิของประชากรเพื่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ หรือสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ เช่น สิทธิประกันสังคม และสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น


โดยรายการวิทยุนับเราด้วยคนจะมีทั้งหมด   100   ตอน และมีคลิปวิดีโอสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจคำว่าประชากรกลุ่มเฉพาะจำนวน 50 คลิป โดยสามารถรับฟังรายการสด จะออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา  17.00 – 18.00  น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 105 MHz. และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่อง Youtube: นับเราด้วยคน www.นับเราด้วยคน.com  และเฟซบุ๊กนับเราด้วยคน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ