เปิดคลินิกมลพิษแห่งแรกในไทย

ที่มา :  : กรมการแพทย์ 


เปิดคลินิกมลพิษแห่งแรกในไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดคลินิกมลพิษ คลินิกเฉพาะทางแห่งแรกในประเทศไทย รักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทำคู่มือปฏิบัติงานของคลินิกมลพิษเพื่อกำหนดแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน


นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มลภาวะทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงนี้เข้าขั้นวิกฤติ และมีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ในระยะยาว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จึงได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางที่เน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเมินสถานการณ์มลภาวะ ประเมินจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคจากมลภาวะทางอากาศ ใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกมาตรการเด็ดขาด เพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชน ควบคู่กับการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตปกติ ทั้งนี้ คลินิกมลพิษนี้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ อย่างไรก็ตามผลต่อสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศ อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยเป็นรายคนได้ในปัจจุบัน คลินิกมลพิษจึงเน้นหนักในการให้ข้อมูล และประเมินสภาวะสุขภาพ รวมถึงติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ โดยใช้เวลาหลายปี สิ่งที่บันทึกในประวัติคัดกรองและการตรวจพิเศษ จึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เมื่อเกิดโรคให้เห็นชัดเจน เพื่อต่อยอดงานวิจัย และหาคำตอบเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ เช่น ระยะเวลาในการได้รับมลพิษ การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสามารถป้องกันได้ ความรู้เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นต้น


นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล รองผู้อำนวยการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในด้านนี้ของกรมการแพทย์ เพื่อดูแลรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในอนาคตจะมีการขยายผลให้จัดตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลและสถาบันของกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในสังกัดอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยใช้หลักพื้นฐาน คือ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามปกติที่คลินิกต่างๆ ซึ่งหลังจากให้การรักษาและสงสัยว่าจะเกิดจากมลภาวะทางอากาศ จะส่งตัวมายังคลินิกมลพิษ เพื่อให้คำแนะนำและวินิจฉัยว่าเกิดจากมลภาวะทางอากาศหรือไม่ รวมทั้งมีการติดตามต่อเนื่องอีกหลายปี


ทั้งนี้ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของคลินิกมลพิษ ประกอบด้วยโครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษ แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอน การให้คำแนะนำ การตัดสินใจในการส่งตรวจพิเศษแบบซักประวัติ และความรู้เรื่อง PM2.5 แก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code