“เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน”

จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เรื่องการสนับสนุนมาตรการผลักดัน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ของหน่วยงานหรืออาคารเก่าต้องปรับปรุง หรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2552  ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารแห่งละ 300,000 บาท และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544-2559 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี และกฎกระทรวง รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544-2559 ให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community) และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานราชการตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จึงได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย   จึงได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนภาระ  เป็นพลัง  สร้างสังคมเพื่อทุกคน ” โดยจัดพิธีเปิดโครงการและร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด 

วัตถุประสงค์

1)เพื่อขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

2)เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design)

3)เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

กิจกรรมต่าง ๆ ในงานประกอบด้วย การอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน การแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU จำนวน 21 หน่วยงาน (19 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน) เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การเปิดตัวทูตอารยะสถาปัตย์ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การตรวจการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในทำเนียบรัฐบาลที่ได้รับการปรับปรุง และการปล่อยสายตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ในส่วนของ สสส. ร่วมกับภาคี คือ สถาบันส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (สสพ.) และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คือ โครงการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงอาคารเรือนนอนสำหรับเด็กพิการทางสมองของสถานสงเคราะห์เด็กพิการปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) การนำเสนอเคล็ดลับบ้านใจดีจากรายการเมืองใจดี รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนทั้งมวล

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ