เน้นย้ำ 12 เขต เร่งฟื้นฟูผู้ป่วยที่นอนติดเตียง

/data/content/25202/cms/e_aehjkpqvx149.jpg


          กระทรวงสาธารณสุข เร่งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ติดบ้าน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ทั้งบริการในโรงพยาบาลและออกให้บริการถึงบ้านฟรีอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความพิการถาวรและพิการซ้ำซ้อน หรือป่วยจากโรคแทรกซ้อน ช่วยผ่อนคลายภาระและความกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ


          นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลท่าแซะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการจัดบริการร่วมตามแผนการพัฒนาระบบริการ (Service plan) ว่า นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้คือการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีกว่า (Better service) คือ “ได้พบหมอ รอไม่นาน ระบบยาเดียวกัน” มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการร่วมกันเป็นเขตบริการสุขภาพ 12 เขตและ 1 กทม. โรงพยาบาลทุกแห่งภายในจังหวัดและเขตเดียวกันได้รับการพัฒนาศักยภาพและร่วมจัดบริการที่ดีที่สุดให้ประชาชน โดยในปี 2556-2560 กำหนดให้ทุกเขตฯ พัฒนาระบบบริการ 10 สาขาหลัก อาทิ อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด จิตเวช ตา ไต เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาจะดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ทั้งคน งบประมาณ และทรัพยากร


          นายแพทย์วชิระกล่าวว่า สำหรับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้น เป็นบริการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ป่วยแล้ว และช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยต้องนอนติดเตียง หรืออยู่ติดบ้าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ ป้องกันความพิการซ้ำซ้อนหรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ คาดว่าขณะนี้มีผู้ป่วยประเภทนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ มีแนวโน้มพบมากขึ้น ปัญหานี้มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล ต่อรายต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้ทุกเขตบริการสุขภาพ จัดบริการ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อลดภาระคลายความกังวลแก่ญาติ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยทุกคน


          จากการตรวจเยี่ยมการจัดบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูในจังหวัดชุมพร ซึ่งรับผิดชอบประชากร 505,358 คน พบว่ามีความก้าวหน้ามาก มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการของจังหวัด มีโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 96 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน อยู่ใกล้บ้าน โดยมีรพ.ท่าแซะร่วมเป็นแม่ข่ายร่วมกับรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เนื่องจากมีเครื่องมือที่ทันสมัย มีทีมนักกายภาพบำบัดที่มีศักยภาพ จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดที่อยู่ในอ.ท่าแซะ อ.ปะทิว และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละกว่า 260 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและพิการจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีบริการทั้งในโรงพยาบาลและจัดทีมออกไปให้บริการถึงบ้านฟรี ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง และอาการดีขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 95 สามารกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ญาติพึงพอใจและคลายความกังวลได้อย่างดี


          ทั้งนี้ ในการจัดทีมฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน จะดำเนินการในรูปของทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยนักกายภาพบำบัด นักสุขภาพจิต พยาบาล แพทย์แผนไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมีเครื่องมือฟื้นฟูแบบพกพา อาทิ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท ลดการหดเกร็งกล้ามเนื้อ การฝึกยืน ฝึกเดินและการทรงตัว กรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง จะนัดให้พบที่ รพ.ท่าแซะเดือนละครั้ง


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code