เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน  “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” thaihealth


แฟ้มภาพ


เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน สร้างสรรค์ ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”


7 ตุลาคม 256 เวลา 10.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ในงานเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)


เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน  “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” thaihealth


คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า “ทาง สสย.และภาคีร่วมจัดได้เห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อดี เพื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวได้เข้าถึงและเท่าทันการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพราะทุกวันนี้เข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม สื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ การเข้าถึงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตเพียงปลายนิ้วได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของการรับสื่อ ทำให้ยากที่จะคัดกรองหรือแยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่เหมาะสมออกจากกัน  สถานการณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน  มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว สื่ออ่านถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน ผ่านหนังสือนิทานภาพและหนังสือการ์ตูนซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน


เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน  “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” thaihealth


ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมจัดทำหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เรื่อง จากการสร้างสรรค์ของนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง คุณโอม รัชเวทย์ (ทีมสร้างสรรค์การ์ตูนคุณทองแดง) รวมทั้ง คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ คุณจีรพงษ์ ศรนคร คุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์ คุณอินทรายุธ เทพคุณ คุณวิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณสละ นาคบำรุง คุณสมบัติ คิ้วฮก นักการ์ตูนทั้ง 10 ท่านได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นนิทานภาพเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ” โดยคุณโอม รัชเวทย์ และการ์ตูนเรื่อง “ดีลีท” โดย คุณสละ นาคบำรุง ที่บอกเล่าเรื่องราวของการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (cyberbullying) รวมไปถึงการเท่าทันโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง ผ่านนิทานภาพอย่าง” กระต่ายน้อยไม่ตื่นตูม” โดย พาณี อิทธิบำรุงรักษ์ เป็นต้น


เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน  “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” thaihealth


พร้อมกับการเสวนา ชวนคิดชวนคุย “อนาคตเด็กไทย…ในโลกดิจิทัล” จากเหล่านักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กกับสื่อ อาทิ รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์  นักวิชาการด้านการพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ หัวหน้าพัฒนาหน่วยพัฒนาการเด็ก รพ.รามาธิบดี และคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มาร่วมเปิดมุมมองสถานการณ์และความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในโลกยุคดิจิทัล พ่อแม่ครอบครัวต้องเตรียมตัวและทำอะไรบ้างเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโลกดิจิทัล และการนำการ์ตูนมาเสริมการอ่านการรับรู้ เท่าทันโลกดิจิทัล นอกจากนี้ภายในงานได้มอบชุดหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” ให้กับเครือข่ายภาคีในการสร้างสรรค์สื่อดีให้กับสังคม อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เครือข่ายห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชน เป็นต้น


เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน  “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” thaihealth


เพื่อหวังสื่อสาร และนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ผ่านนิทานภาพ และหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเรียนรู้และตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อใหม่  มีความรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผลิตสื่อที่มีประโยชน์สังคมต่อไป


ผู้สนใจ สามารถติดตามอ่านการ์ตูนทั้ง 10 เล่ม ได้ฟรี โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เท่าทันสื่อของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน www.cclickthailand.com และเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th

Shares:
QR Code :
QR Code