เตรียมโรดโชว์ ‘เสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษาทั่วประเทศ’

ที่มา : แฟนเพจ Active Play Active School


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Active Play Active School


เตรียมโรดโชว์ 'เสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษาทั่วประเทศ' thaihealth


เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษาทั่วประเทศ”


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” ภายใต้แนวคิด “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน” เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6-14 ปี ให้มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่


จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2562


จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2562


จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562


จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562


และจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2562


โดยผู้สนใจ สามารถติดรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง facebook : active play active school

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ