เตรียมป้องกันโรคติดต่อรับประชาคมอาเซียน

 

กรมควบคุมโรค เตรียมพร้อมป้องกันโรคติดต่อร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรับการเปิดประชาคมอาเซียน เน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ ภาษาในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการควบคุมโรคร่วมกับนานาชาติ

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการรับมือกับโรคติดต่อที่จะมากขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค มีการเคลื่อนย้ายประชากร เคลื่อนย้ายสัตว์ พืช อาหาร เป็นผลให้คนไทยมีความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น และจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อมากขึ้น

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ามพรมแดน กรมควบคุมโรค ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดต่อร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่สำคัญ ดังนี้ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันโรคติดต่อ วิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับโรค และภัยสุขภาพของอาเซียนร่วมกัน 2.เน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดนร่วมกันในรูปแบบจังหวัดคู่ความร่วมมือ หรือจังหวัดคู่ขนาน (twin cities) ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

ชายแดน ไทย-ลาว ได้แก่ เชียงราย –บ่อแก้ว น่าน-ไชยะบุรี มุกดาหาร– สะหวันนะเขต หนองคาย– เวียงจันทน์ อุบลราชธานี-จำปาสัก ไทย-กัมพูชา สระแก้ว-บันเตียมินเจย จันทบุรี-พระตะบองและไพลิน ตราด-เกาะกง ไทย-พม่า เชียงราย-ท่าขี้เหล็กตาก-เมียวดี ระนอง-เกาะสอง 3.พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายของทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว (srrt –surveillance and rapid response tean) ในพื้นที่ชายแดน ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (international health regulations 2005 หรือ ihr 2005)

รวมทั้งพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย และการสอบสวนโรคร่วมกันและการควบคุมการระบาดของโรค 4.พัฒนาเครือข่ายการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม สมาชิกประกอบด้วยอาเซียน 10 ประเทศและ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โดยประเทศไทยเป็นประเทศนำ และ 5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านโรคเอดส์ของอาเซียนขึ้นในประเทศไทย

สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศนั้น ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับบุคลากรในด้านการป้องกันโรคให้มีขีดความสามารถสูงได้มาตรฐานสากล เน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ ภาษาในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น ภาษาหลักของอาเซียนและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน คาดว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับโรคติดต่อต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code