เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง thaihealth


จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562


นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับฟังการประชุม VDO Conference เตรียมการและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รายงานต่อ นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี และคณะองคมนตรี ถึงสถานการณ์ แนวโน้ม และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สำนักงานทรัยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่ได้รับนโยบายและข้อเสนอแนะจากคณะองคมนตรีในวันนี้ ได้สำรวจข้อเท็จจริงจากพื้นที่จำนวนแต่ละหมู่บ้านทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญจะต้องรวบรวมฐานข้อมูลของทุกหน่วย และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

Shares:
QR Code :
QR Code