เด็กเกือบครึ่งเครียด-เบื่อเรียน

ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้สำรวจสถานการณ์ ทางสังคมของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ช่วงปีงบประมาณ 2554 โดยสุ่ม ตัวอย่างเด็ก 2,462 ตัวอย่าง และเยาวชน 2,491 ตัวอย่าง

พบประเด็นน่าห่วงใยในกลุ่มเด็กดังนี้ ยังมีผู้ไม่ได้เรียนร้อยละ 1.46 เด็กเคยหนีเรียนร้อยละ 40.33 สาเหตุมาจากเพื่อนชวน เบื่อการเรียนและเบื่อครู ตามลำดับ เด็กอยากลาออก/หยุดเรียนร้อยละ 10.76 สาเหตุมาจากเบื่อการเรียน อยากออกไปทำงานและไม่มีเงินไปเรียน ช่วงปิดเทอมมีเด็กเล่นเกมร้อยละ 25.59 เด็กดื่มน้ำอัดลมทุกวันร้อยละ 16.98เด็กมีความเครียดถึงร้อยละ 49.76 สาเหตุมาจากการเรียน เพื่อนและการเงินตามลำดับ มีเด็กที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 17.99 ในจำนวนนี้ไม่เคยป้องกันการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 40.63

สำหรับกลุ่มเยาวชนพบประเด็นน่าห่วงใย ดังนี้ เยาวชนเคยหนีเรียนร้อยละ 53.31 สาเหตุมาจากเพื่อนชวน เบื่อการเรียนและมีกิจกรรมจำเป็น มีเยาวชนร้อยละ 13.97 อยากลาออก/หยุดเรียน สาเหตุมาจากเบื่อการเรียน ไม่มีเงินไปโรงเรียนและอยากออกไปทำงาน มีเยาวชนที่เคยมีความ เครียดในระยะ 1ปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 62.63 สาเหตุมาจากการเรียน การเงิน แฟน/คู่รักมีเยาวชนที่เคยคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 7.39 สาเหตุมาจากการเรียน ครอบครัวยากจน และบุคคลในครอบครัว มีเยาวชนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 46.81 โดยไม่เคยป้องกันการตั้งครรภ์ร้อยละ 12.86 มีเยาวชนที่เห็นว่าการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดาร้อยละ 28.46

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code