เด็กสุรินทร์งดหวาน รู้ทันฟันผุและโรคอ้วน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


เด็กสุรินทร์งดหวาน รู้ทันฟันผุและโรคอ้วน thaihealth


แฟ้มภาพ


การดูแลสุขภาพช่องปาก ลดการกินหวานในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และส่งต่อไปยังผู้ปกครอง รวมถึงคนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการกินหวาน อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนและฟันผุ ทำให้สุขภาพของเด็กๆ ดีขึ้นห่างไกลโรค


เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสม โรงเรียนบ้านกันเตรียง ต.ท่าแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เข้าร่วมกับ "เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน" โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ให้ความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food literacy)


โรงเรียนบ้านกันเตรียงเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีเด็กนักเรียนกว่า 300 คน ก่อนหน้านั้นพบปัญหาเด็กฟันผุ ร้อยละ 30 น้ำหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 15 หลังจากที่เริ่มดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปี พบว่าจำนวนเด็กฟันผุลดลงเหลือ ร้อยละ 15 เด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์ลดลงเหลือร้อยละ 8 ถือว่าดีในภาพรวมของการร่วมมือ


นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนใหม่ จากที่เคยมีน้ำอัดลมขายก็ยกเลิก และขอความร่วมมือรอบโรงเรียนงดขายขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม พร้อมบูรณาการความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การทำนา ปลูกผักสวนครัว ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาเป็นอาหารในครัวของโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กๆ แปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพช่องปาก ลดการกินหวานในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และส่งต่อไปยังผู้ปกครองรวมถึงคนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการกินหวานอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนและฟันผุ


การขับเคลื่อนให้ความรู้และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจะมีสภานักเรียนทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยสภานักเรียนยังทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ไปให้คนในชุมชน รวมถึงมีกิจกรรมการแสดงหุ่นมือ หนึ่งในนวัตกรรมของโรงเรียน เพื่อให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนอื่น และชาวบ้านในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code