เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


 


เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน thaihealth


แฟ้มภาพ


"27 สิงหาคม"กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯเสริมสร้างกิจกรรมทางกายป้องกันโรค NCDs


          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ในแต่ละปี ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือโรค NCDs ถึงประมาณ 38 ล้านคน โรคหลักๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มโรค ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น ในจำนวนนี้พบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลกซึ่งสูงถึง 7.5 ล้านคนหรือร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด โดยพบว่าความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (heart attack) ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายด้วย


          ในขณะที่ประเทศไทย มีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 14 ล้านคน ในจำนวนนี้ รู้ว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.9 หรือประมาณ 3 ล้านคน ความชุกของโรคพบมากที่สุดในประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือประมาณ ร้อยละ 20-25 เป็นสาเหตุการตายสูงถึง ร้อยละ 25.3 ต่อประชากรแสนคน ทำให้ประเทศมีภาระค่ารักษาพยาบาลถึงประมาณ 79,263 ล้าoบาท/ปี จึงจำเป็นอย่างมากที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็ม หวาน และอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ชอบบริโภคผักและผลไม้ เป็นคนอ้วน สูบบุหรี่ ที่สำคัญคือไม่ออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูง การป้องกันตนเองจากโรค ความดันโลหิตสูงสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดน้ำหนัก ไม่สูบบุหรี่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้สดใสไม่สะสมภาวะเครียด ที่สำคัญควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองมีภาวะเสี่ยงเป็น โรคความดันโลหิตสูงหรือไม่


          "กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จะได้มีการจัดงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย เป็นการออกกำลังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรค NCDs ภายใต้ชื่องาน "ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดี มีสุขเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นี้ ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จมาเป็นองค์ประธาน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป" นายแพทย์อำนวย กล่าวในตอนท้าย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code