เดินหน้าโครงการ “คนพิการรักษ์ต้นไม้” ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนในบ้าน-ชุมชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลัง มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม – ภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “คนพิการรักษ์ต้นไม้” ดึงคนพิการกว่า 100 คน ปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนในบ้าน-ชุมชน ตั้งเป้า 5 ปี มีต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 5 แสนต้น

                    เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 ที่ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานคนพิการรักษ์ต้นไม้ พลังคนพิการ สร้างสังคมยั่งยืน

                    นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การแก้ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ เพื่อทำให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพราะ “สิ่งแวดล้อม” เป็นองค์ประกอบสำคัญสร้างสุขภาพดีได้ ขณะที่ “พื้นที่สีเขียว” เปรียบเสมือนหัวใจของเมืองยั่งยืน สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการคนพิการรักษ์ต้นไม้ สร้างโมเดลต้นแบบ ให้คนพิการที่ได้รับการจ้างงานเชิงสังคมกว่า 100 คน จาก 7 เครือข่าย เป็นผู้นำปลูกต้นไม้บริเวณบ้านและชุมชน ตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี จะมีเครือข่ายคนพิการช่วยกันปลูกต้นไม้ได้กว่า 5 แสนต้นทั่วประเทศ เพื่อทำให้สังคมเห็นว่าคนกลุ่มเปราะบาง ช่วยป้องกันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate change หรือมหันตภัยจากภาวะโลกร้อนได้เหมือนกับทุกคนในสังคม

                    นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้พึ่งพาตัวเองได้ เป็นภารกิจของมูลนิธิฯ ที่ร่วมมือกับ สสส. มาตลอดหลายปี ขณะที่การตอบแทนสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อกับทุกคนก็เป็นเป้าหมายที่ต้องการทำให้เกิดเมืองยั่งยืน หลังรายงาน Global Climate Risk Index 2021 โดย German watch พบว่าไทยเสี่ยงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สะท้อนปัญหาระดับชาติ ที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจ ซึ่งคนพิการสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองสุขภาวะได้ ด้วยการปลูกต้นไม้ เฟสแรกในปี 2565 นำร่องปลูกและดูแลต้นไม้ได้กว่า 5 พันต้นทั่วประเทศ นับเป็น Empower จากคนพิการ ที่ช่วยสังคมรับมือ Climate Change

                    นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์บริการคนพิการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 สนับสนุนให้คนพิการทั่วประเทศ เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพ เพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี ทัดเทียมบุคคลทั่วไป และสร้างงานที่มีคุณค่า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลายปีที่ผ่านมามีคนพิการกว่า 3,000 คน ได้ทำงานใกล้บ้านกว่า 1,200 แห่ง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้คนพิการมีรายได้ปีละ 119,720 บาท/คน (เฉลี่ยเดือนละ 9,977 บาท) คิดเป็นรายได้รวม ส่งมอบถึงมือคนพิการปีละ 360 ล้านบาท มีบริษัทกว่า 400 แห่ง สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถือเป็นกลไกที่สะท้อนความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะดีสำหรับคนพิการ

                    นายเพียงฟ้า สุทธิพรมณีวัฒน์ ประธานชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการ ต.แจ้ซ้อน กล่าวว่า จากคนที่เคยเป็นผู้รับ วันนี้จะเป็นผู้ให้กลับคืนสังคมด้วยการปลูกและดูแลต้นไม้ ให้สังคมมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่คนพิการ ต้องลุกขึ้นมาแสดงให้สังคมได้เห็นศักยภาพว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรคนพิการสามารถทำได้ วิธีที่ง่าย ดี และช่วยโลกได้ คือการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว การนำร่องปลูกในบ้านและชุมชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ และเป็นการเตรียมพร้อม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกหลาน ให้เก็บผลผลิตจากพืชพันธุ์ และมีอากาศดีได้ ซึ่งเราทุกคนจะต้องช่วยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ