เดินหน้าหนุนองค์กรรัฐ สร้างองค์กรแห่งความสุข

          สสส. เดินหน้าหนุนองค์กรรัฐ สร้างองค์กรแห่งความสุข ปลื้ม 2 ปี เกิด 17 องค์กรต้นแบบและนวัตกรรมสร้างสุขอีกเพียบ จัด Happy Workplace Forum 2014 “สร้างองค์กรมีชีวิต” หวังกระตุ้นองค์กรดูแลพนักงานแพร่หลาย และบรรจุเป็นนโยบายปีงบ 2558


          เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการบริหารแผน 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงาน Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 3 “สร้างองค์กรมีชีวิต (Humanizing the Workplace)” ว่า แนวคิดนี้เป็นการประกาศว่า การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ ไม่ได้ใช้ระเบียบเป็นตัวนำ การสร้างองค์กรมีชีวิตในภาครัฐมีความหมาย 2 ประการ คือ 1.องค์การภาครัฐจะมุ่งพัฒนาการทำงานเพื่อบริการประชาชนให้ดีขึ้น และ 2. ข้าราชการจะทำงานด้วยความกระตือรือร้น มีความสุข มีชีวิตชีวาในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามหลัก “งานได้ผล คนเป็นสุข” ที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญอย่างมากได้เช่นเดียวกัน


          นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าว ว่า จากการดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรภาครัฐมากว่า 2 ปี ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ไปปรับใช้พัฒนาคนพร้อมกับพัฒนางานอย่างแพร่หลาย เกิดนวัตกรรมแห่งความสุขในองค์กรมากมาย ทั้งกิจกรรมสร้างสุขที่สรรค์สร้างจากความร่วมมือของพนักงานในองค์กร แนวปฏิบัติหรือกระบวนการสร้างความสุขด้วยการมีสมดุลในชีวิตทั้งเรื่องการงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) ปัจจุบันมีองค์กรต้นแบบภาครัฐ 17 องค์กร ทำให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น องค์กรมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชนมากขึ้น งาน Happy Workplace Forum ครั้งนี้ จัดระหว่างรอยต่อปีงบประมาณของภาครัฐ จึงขอเชิญชวนบรรจุเรื่ององค์กรแห่งความสุขเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้วย


          ดร.สิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กล่าวว่า งานนี้ เน้นนําเสนอแนวคิด “การสร้างองค์กรมีชีวิต” ที่มองลึกลงไปว่า หากคนทํางานด้วยใจ นอกจากองค์กรจะได้คนเก่ง ยังได้คนดีมาทํางาน ทําให้องค์กรดีขึ้น เป็นองค์กรแห่งความสุขสำหรับบุคลากร ซึ่งส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาการลาออกของบุคลากร ทำให้องค์กรมีความมั่นคง อันนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดีในภาพรวมของประเทศ ซึ่งในงานมีการมอบรางวัลแก่องค์กรต้นแบบก้าวหน้า สำหรับองค์กรที่บริหารจัดการองค์กรและสร้างความสุขให้พนักงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code