เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้าหมายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ในกลุ่มเด็กนักเรียน-นักศึกษา

                   ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

                   ภาพประกอบจาก สสส.

เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้าหมายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ในกลุ่มเด็กนักเรียน-นักศึกษา thaihealth

                    สสส.-ยุวทัศน์ฯ-อบจ.ระยอง เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนน ขยายโมเดลอาชีวศึกษา 5 แห่ง สู่การลดอุบัติเหตุระดับจังหวัด สร้าง 5 แนวทางลดสูญเสียในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา  ตั้งเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็ก-เยาวชนใน จ.ระยอง เร่งเพิ่มการสวมหมวกกันน็อก 100%

เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้าหมายลดการสูญเสียอุบัติเหตุ ในกลุ่มเด็กนักเรียน-นักศึกษา thaihealth

                   นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ให้ข้อมูลว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 5  แห่งในจังหวัดระยอง คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และวิทยาลัยการอาชีพแกลง ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการใช้มาตรการลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา อาทิ การสวมหมวกกันน็อก 100% ทั้งในกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  ผู้ปกครอง และรถรับจ้าง การจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้จากหลักสูตรเรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนนในห้องเรียน

เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้าหมายลดการสูญเสียอุบัติเหตุ ในกลุ่มเด็กนักเรียน-นักศึกษา thaihealth

               “จากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ในสถาบันอาชีวศึกษา 5 แห่ง จึงมีการขยายความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ออกประกาศให้เป็นวาระระดับจังหวัดในการกำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน-นักศึกษา จ.ระยอง จากข้อมูลการเสียชีวิต 3 ฐาน ของ จ.ระยองในปี 2563 พบผู้เสียชีวิต 379 คน และเมื่อเทียบกับปี 2561 ระยองสามารถลดการเสียชิวิตลงได้ถึง 17.8% ทำให้มีการตั้งเป้าหมายที่เข้มข้นขึ้น มุ่งลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยองภายใน 2 ปี สร้างกลไก และมาตรการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งจังหวัด” นายพชรพรรษ์ กล่าว

เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้าหมายลดการสูญเสียอุบัติเหตุ ในกลุ่มเด็กนักเรียน-นักศึกษา thaihealth

                   นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง ให้ข้อมูลว่า อบจ.ระยอง เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยทางถนน  และคาดหวังผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานด้านนี้ จึงได้มีการประกาศมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ระยอง และขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้เป็นวาระของโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. กวดขันให้สวมหมวกกันน็อก 100%

2. กรณีที่สถานศึกษาไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์มาเอง นักเรียน-นักศึกษาที่เป็นผู้โดยสารต้องใส่หมวกกันน็อกเช่นกัน

3. ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเป็นต้นแบบ เช่น การดื่มไม่ขับ การข้ามทางม้าลาย

5. ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย เช่น ไฟส่องสว่าง กระจกมองข้าง และไม่ดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เสริมสร้างวินัยจราจร ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ให้เกิดการผลอย่างเป็นรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code