เณรกล้า โภชนาดี

เณรกล้าโภชนาดี

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2566 ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ พระธรรมวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ส่วนหนึ่งมีความว่า “การกระทำตนให้ห่างพ้นจากภยันตรายที่อาจบั่นทอนสุขภาวะเป็นหน้าที่สำคัญของเด็กๆ ทุกคน รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็ก” วัดอาวุธวิกสิตาราม สานพลัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย 6 องค์กร จัดงานมหกรรมการสร้างสุขภาวะแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กว่า 407 โรงทั่วประเทศ พร้อมมอบมอบเกียรติบัตรสามเณรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ 14 รูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=324264

Shares:
QR Code :
QR Code