เชื่อมโยงฐานข้อมูล ผลิตกำลังคนอาชีวะ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


เชื่อมโยงฐานข้อมูล ผลิตกำลังคนอาชีวะ thaihealth


ศธ.จับมือ รง. พร้อมเครือข่าย ร่วม บูรณาการข้อมูล Big Data ผลิตกำลังคนรองรับไทยแลนด์ 4.0


พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม  รมช.แรงงาน  ร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  การประชุมวันนี้เป็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงต่าง ๆ  ในงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้เชิญกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานข้อมูลเรื่อง Big Data ทั้งด้านการประสานงานการผลิตกำลังคน  การจัดการเรียนการสอน การมีงานทำ รวมไปถึงการบริหารอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งนี้จะได้มีการปรับปรุงข้อมูล เป็นห้วงเวลา เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย และนำไปบูรณาการใช้ทุกหน่วยงาน  


ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ มีโจทย์ที่จะเพิ่มฐานข้อมูลพื้นฐาน “ครูพิเศษ” และ “ครู EEC “ ครูที่จะมีความเชี่ยวชาญใน 10 อุตสาหกรรมใหม่ ให้ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายข้อมูลของ Big Data เพื่อการถ่ายทอดความรู้ การอบรมและการสอนต่อไป

 

ด้าน พล.ต.อ.อำนาจ กล่าวว่า ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานมีหน้าที่เตรียมแรงงานรองรับการประกอบการ โดยประมาณการการใช้แรงงาน จัดเตรียมข้อมูลปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการคาดการณ์เรื่องกำลังคนที่จะขาดแคลน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูล ที่ชัดเจนในเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน ทั้งที่เป็นหลักสูตรประจำ และหลักสูตรระยะสั้น โดยในตัวของ Big Data กระทรวงแรงงาน ก็จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็นผู้ใช้ข้อมูลด้วย ซึ่งการประชุม Big Data นี้ก็จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ


ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง  6 ภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด จึงได้มีการพิจารณาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้มีการส่งเสริมการระดมทรัพยากร และความร่วมมือ  รวมไปถึงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ และประสานการรับรู้  เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล และใช้ข้อมูลจาก Big Data ซึ่งจะเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่จะช่วยให้สามารถนำนักศึกษาเข้าสู่การฝึกงาน   การฝึกประสบการณ์ เป็นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และเข้าสู่การมีงานทำที่ตรงต่อความต้องการของ สถานประกอบการด้วย

  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ