“เชียงราย” ผุดมาตรการห้ามเผาล่วงหน้า

ที่มา: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ


 “เชียงราย” ผุดมาตรการห้ามเผาล่วงหน้า thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ปี 2561-2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.2562) แล้ว


          นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ปี 2561-2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.2562) แล้ว เนื่องจาก จ.เชียงราย มักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


          ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการหลายข้อ โดยมีเนื้อหาคือ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ส่วนการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชนที่ก่อเหตุรำคาญจะมีการดำเนินคดี ซึ่งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


          นายประจญ กล่าวว่า สำหรับช่วงก่อนและหลังมาตรการนี้ หากมีความจำเป็นต้องเผา ให้ผู้ครองครองที่ดินได้จัดทำแนวกันไฟ พร้อมแจ้งขออนุญาตต่อผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ เพื่อประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หากฝ่าฝืนและไฟเกิดลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท


          แต่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.2562 นั้นห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอต ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอเข้าพบผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์ พร้อมแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จากนั้นตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.-15 พ.ค.2562 ให้มีการจัดระเบียบเพื่อเตรียมพื้นที่ทำกิน โดยเจ้าของที่ดินที่ประสงค์จะเผาต้องขออนุญาตจากนายอำเภอและห้ามไม่ให้ไฟลุกลาม หากพบเห็นไฟป่าสามารถแจ้งสายด่วน 053-712603 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 

Shares:
QR Code :
QR Code