เชิดชู’สมเด็จย่า’แบบอย่างเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

        สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตร โดยเน้นหลักการให้ความสำคัญเรื่องความเป็นคนดี มีการศึกษาเพื่อไปทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพ สอนเรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสอนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี


/data/content/24432/cms/e_dfgjoswyz267.jpg


          จากการเสวนาถอดบทเรียนกรณีศึกษาการจัดการเด็กปฐมวัย ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยตามแนวทางของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ โครงการพัฒนาดอยตุง กล่าวว่า สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตร โดยเน้นหลักการให้ความสำคัญเรื่องความเป็นคนดี มีการศึกษาเพื่อไปทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพ สอนเรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสอนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี


/data/content/24432/cms/e_ehimsuvz4569.jpg


          ด้าน นายแอนโทนี่ ริชาร์ด เฮียร์ริ่ง หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาในระบบ โครงการพัฒนาดอยตุง กล่าวว่า โครงการพัฒนาดอยตุงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเข้ากับบริบทของพื้นที่ โดยใช้การสอนแบบมอนเตสเซอรี่ เพื่อพัฒนาให้เด็กเกิดความมั่นใจและตอบสนองต่อความต้องการที่จะเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้จนถึงขีดสุด นอกจากนี้ยังมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมมาช่วยเสริมพัฒนาการและสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นโดยธรรมชาติ เน้นการสร้างแรงจูงใจจากภายในคือความสนใจใฝ่รู้และการอยากค้นหาสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ไม่สอนให้ท่องจำ แต่ให้เด็กสามารถเรียนรู้เข้าใจ บริบทที่อยู่ และสิ่งที่เรียนว่าสามารถนำไปใช้อะไรได้ ตลอดจนผลิตสื่อขึ้นมาช่วยในการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน รวมถึงสอนเรื่องพฤติกรรมที่เน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญของการศึกษาปฐมวัยคือสิทธิของเด็ก เพราะเด็กมีสิทธิที่มีอิสระในการเรียนรู้โลกใบนี้ แต่การศึกษาในห้องเรียนทุกวันนี้ไปลิดรอนสิทธิของเด็กในการให้ทำตามคำสั่ง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กไม่มีอิสระทางความคิดในการดำรงชีวิตและตัดสินใจเอง


 


 


       ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code