เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เงินเดือน

20,000 – 50,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. จัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) ที่กำหนด โดยทำงานร่วมกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น รูปแบบ In House training , e-Learning , Online , รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 3. ออกแบบเครื่องมือการประเมินคุณภาพหลักสูตร
 4. จัดทำรายละเอียดหลักสูตร (Development Catalogue) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 5. ดูแลการจัดอบรมในภาพรวม ตลอดจนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
 6. วิเคราะห์และจัดหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสำหรับ e-learning กรณีศึกษาของภาคี เป็นต้น
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. อายุตั้งแต่ 35 – 45 ปี
 3. ประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 10 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์หรือด้านจัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 6. สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
 7. สามารถออกแบบคู่มือการอบรม/ สื่อประชาสัมพันธ์/ สื่อการเรียนรู้ได้
 8. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หากเคยทำงานองค์กรระดับนานาชาติหรือประสานงานกับองค์กรระดับนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 26 ก.ย. 65 – 14 ต.ค. 65 www.thaihealth.or.th , https://recruit.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ต.ค. 65 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 27 ต.ค. 65 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 31 ต.ค. 65 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

               ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/ ในส่วนของประกาศและร่วมงานกับเรา

หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 65 

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code