เคาะแนวทางลดใช้ยาปฏิชีวนะ นำร่อง 50 รพ.

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์ 


เคาะแนวทางลดใช้ยาปฏิชีวนะ นำร่อง 50 รพ. thaihealth


คกก.แก้ปัญหาเชื้อดื้อยา เคาะ 4 แนวทางลดการใช้ยาปฏิชีวนะ นำร่อง 50 รพ.รัฐและเอกชน พร้อมมอบก.เกษตรฯ-อย.คุมการใช้ในสวนส้ม


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินการ 4 เรื่อง คือ 1.ให้มีระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย (Thailand-SAC) เป็นเครื่องมือในการติดตามข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย เพื่อลดการบริโภคยาต้านจุลชีพ และรายงานผลต่อเนื่องทุกปี 2.มอบคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน โดยให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญ


3.นำร่องระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวม 50 แห่ง และให้คณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลติดตามและกำกับการดำเนินงานดังกล่าว และ 4.ให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคกรีนนิ่งในส้ม และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควบคุมการกระจายยาด้านจุลชีพ ทั้งที่เป็นเคมีภัณฑ์และยาสำเร็จรูป รวมทั้งให้คณะอนุกรรมการการจัดการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ จัดทำแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ยาต้านจุลชีพในส้มและรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code