เคล็ดลับอ่านหนังสือให้ลูกฟัง สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

แฟ้มภาพ

                  “การอ่าน” มหัศจรรย์แห่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ‘การอ่าน’ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ เสมอ เพราะเมื่อเด็กยิ่งได้รับการส่งเสริมให้รู้จักหนังสือและการอ่านเร็วเท่าไร เด็กก็จะมีแนวโน้มพัฒนาการที่ดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

  1. อ่านหนังสือภาพ หนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที
  2. จัดให้มีมุมหนังสือในบ้าน และมีหนังสือสำหรับเด็กที่หลากหลาย
  3. ชวนลูกพูดคุยแล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ให้โอกาสเด็กแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เด็กได้ฟัง
  4. เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้เล่าเรื่องหรือนิทาน โดยใช้คำพูดของเด็กเอง โดยเด็กอาจแต่งเติมเองได้
  5. ชวนเด็กอ่านคำที่เห็นตามที่ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น อ่านป้ายโฆษณา หรือป้ายตามทางที่ผ่านประจำ ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้รู้จักและสนใจการอ่าน
  6. แนะนำลูกในการหยิบ การใช้ การเก็บหนังสืออย่างทะนุถนอม และให้รู้จักวิธีจับหนังสือและเปิดหนังสือ
  7. พาเด็กไปร้านหนังสือหรือห้องสมุดใกล้บ้าน แล้วเปิดโอกาสให้เด็กเลือกหนังสือด้วยตนเอง
Shares:
QR Code :
QR Code