เคลื่อนขบวนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 


ภาพประกอบจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 


เคลื่อนขบวนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ thaihealth


สช.-สธ. เคลื่อนขบวนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ ตั้งเป้ายกระดับทุกวัดใน 5 ปีข้างหน้า


นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวในงานแถลงข่าว “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี ว่า ขณะนี้องค์กรภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศให้บรรลุผล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


ทั้งนี้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้ใช้หลักทางธรรมนำทางโลกในการดำเนินงาน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ เช่น การฉันอาหารหรือการขยับกายที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 2.การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยญาติโยม เช่น การใส่บาตร การถวายอาหารหรือน้ำปานะ หรือการดูแลกรณีพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น และ 3.บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม


“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ประกาศใช้แล้ว มีแผนดำเนินงานที่ทุกองค์กรภาคี ได้พยายามคิดให้เกิดรูปธรรม อาทิ กรมอนามัย ได้ผลักดันให้เกิดวัดส่งเสริมสุขภาพ มีวัดต้นแบบหนึ่งตำบลหนึ่งวัด ซึ่งปัจจุบันเรามี 7,000-8,000 ตำบล และอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็นทุกวัดทั้ง 29,000 แห่ง”


เคลื่อนขบวนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ thaihealth


นพ.พลเดช กล่าวอีกว่า เป้าหมายของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 คือ ทำให้พระสงฆ์กลับมาเข้มแข็ง เป็นเสาหลักทางจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น วัดเป็นสถานที่สร้างเสริมสุขภาวะ สงบ ร่มรื่น เป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณให้ประชาชนที่เดือดเนื้อร้อนใจ สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ หรือสวดภาวนาได้


“ปัญหาสำคัญคือ พระสงฆ์มีพระธรรมวินัย ไม่สามารถเลือกอาหารฉันได้ ดังนั้น ญาติโยมสำคัญมาก ต้องช่วยรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วย เช่น อาหารทำบุญตักบาตร ควรเปลี่ยนจากอาหารทางโลกเป็นอาหารสุขภาพหรืออาหารทางธรรมที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ”


ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยเริ่มโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพแล้ว 4,000 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นเป็นทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) ทุกตำบลและใน 5 ปีข้างหน้าจะมีพระ อสว.ทุกวัด เป็นแกนหลักขับเคลื่อนดูแลสุขภาพตามหลักธรรมวินัย พร้อมส่งเสริม สื่อสาร สร้างความรอบรู้ ให้ชุมชนรอบๆ วัดคิดถึงสุขภาพพระสงฆ์


พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันพระมีปัญหาสุขภาพมาก เช่น ไขมันส่วนเกินและอีกหลายโรค เพราะญาติโยมมุ่งทำบุญวันสำคัญทางศาสนา เช่น มาฆบูชา ก็จะเตรียมอาหารที่ดีที่สุด อร่อยที่สุด จึงเชิญชวนให้ ลด ละ รสหวานมันเค็ม ส่วนการออกกำลังกาย พระมีการเดินจงกลม กวาดลานวัด หรือเดินบิณฑบาต ถือว่าเพียงพอ แต่อาจทำได้ไม่เต็มที่เหมือนฆราวาสทั่วไป


“ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ต่อไป เพราะเมื่อพระมีสุขภาพดี คนก็สุขภาพดีไปด้วย ดังนั้นหากมีวัดส่งเสริมสุขภาพได้ทุกแห่งก็ยิ่งดี”

Shares:
QR Code :
QR Code