เครือข่ายพุทธชยันตีฯ ขยับงานเพื่อสังคม หวัง “สะกดอบายมุข”

วันที่ 2 พ.ค. 2555 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค ได้ร่วมกับภาคี อาทิ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) มูลนิธิสวนเทียนธรรมสิริ กลุ่มเสขิยธรรม ขบวนการตาสับปะรด ประชุมหารือวางแนวทางการเคลื่อนงานแผนโครงการพุทธชยันตี พอเพียง เคียงธรรมและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เครือข่ายพุทธชยันตีฯ ขยับงานเพื่อสังคม หวัง “สะกดอบายมุข”

การประชุมครั้งนี้ กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2555 วันแรกเป็นการระดมความเห็นวางแผนโครงการพุทธชยันตี พอเพียง เคียงธรรม ต่อจากนั้นจะเป็นการหารือวางแผนโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการที่หนุนเสริมกัน โดยกลุ่มพระสงฆ์ที่มาร่วมระดมความเห็นครั้งนี้ ประกอบด้วย พระดุษฎี เมธังกุโร จังหวัดชุมพร, พระครูศรีสุตาลังการ จังหวัดอุบลราชธานี, พระครูวิลาสพุทธิคุณ จังหวัดสุโขทัย, พระสมุห์วิเชียร์ คุณธัมโม จังหวัดเชียงใหม่, พระประจักษ์ ธัมมปทีโป จังหวัดหนองคาย, พระมนัส ขันติธัมโม จังหวัดจันทบุรี, พระวินย์ สิริวฑฺฒโน จังหวัดกรุงเทพฯ และพระภาณุ จิตฺตทนฺโต จังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายพุทธชยันตีฯ ขยับงานเพื่อสังคม หวัง “สะกดอบายมุข” ส่วนทีมงานฆราวาส ได้แก่ นายประญัติ เกรัมย์, นายทะนงชัย บูรณพิสุทธิ์, คุณอรชร เชี่ยวชาญ, นายสมพร ทาทิพย์, นางอภิศา มะหะมาน หนุนเสริมงานในการเป็นคณะทำงานและออกความเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพระสงฆ์อย่างมาก

สำหรับประเด็นงานที่วางไว้เพื่อร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายมีความหลากหลาย เช่น งดเหล้าเข้าพรรษาและงานบุญประเพณีต่างๆ การป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้านเอดส์ ด้านเด็ก/เยาวชน ด้านการสืบสานวัฒนธรรม ด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์ การเสริมสร้างอาชีพรายได้ ด้านสุขภาพทางเลือก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านองค์กรการเงิน ด้านสวัสดิการ วิทยุชุมชน การเผยแพร่ในรูปแบบวิธีการต่างๆ ด้านการรณรงค์งดเหล้าและอบายมุขต่างๆ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และมีนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการทำงานของพระสงฆ์นักพัฒนามากมายที่ควรได้รับการเผยแพร่เป็นแบบอย่าง

พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม ตัวแทนเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคกลาง ได้กล่าวว่า การประชุมคราวนี้อาจจะพูดได้ว่า เป็นครั้งแรกที่พระได้มาพบปะกัน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายชัดเจน ภายใต้แผนที่หนุนเสริมจาก สสส. ซึ่งคงต้องระดมแนวคิดและความร่วมมืออย่างมากเพื่อให้งานที่เริ่มต้นของพระนักพัฒนาได้ยกระดับขึ้นไปมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการ การทำงาน การประชาสัมพันธ์และการเผยแผ่

เรื่อง: นายประญัติ เกรัมย์
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

       

Shares:
QR Code :
QR Code