เครือข่ายงดเหล้าตั้งเป้าลดปัจจัยเสี่ยงขยายผลต้นแบบสู่ระดับอำเภอ

 

เครือข่ายงดเหล้าตั้งเป้าลดปัจจัยเสี่ยงขยายผลต้นแบบสู่ระดับอำเภอ

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 ที่ห้องประชุมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คณะทำงานประชาคมงดเหล้าและภาคีเครือข่าย ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานรณรงค์สร้างพลังสังคมให้เกิดกระแสและการแก้ปัญหาเรื่องเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุ รวมถึงอบายมุขอย่างเป็นรูปธรรมเน้นสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาทั้งต้นเหตุและปลายเหตุในระดับอำเภออย่างเข้มข้น

นายวิทยา  บุญฉวี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในระดับพื้นที่มีทุนเดิมที่เป็นชุมชนปลอดเหล้า เช่น บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น ปัจจุบันสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ อีกมาก เรามีตำบลที่ประกาศวาระงานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ที่ตำบลปทุม อ.เมือง และอีกหลายๆ พื้นที่ แม้แต่ในระดับเทศบาลเมือง ที่วารินชำราบ ก็มีการประชาคมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนวาระงานศพปลอดเหล้าเต็มพื้นที่ทุกชุมชน และจากการที่ตนและคณะเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้เข้าพบนายชวน  ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทางคณะเครือข่ายงดเหล้ามีข้อเสนอให้กรมการปกครองได้ช่วยขยายผลไปในทุกอำเภอทั้งประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาต้นแบบคนเลิกเหล้าในหน่วยงานองค์กรต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองในการลดละเลิกเหล้าและอบายมุข การเปิดให้คนที่ไม่เคยดื่มที่มีจำนวนมากกว่าคนดื่มได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลัง และฝากถึงการทำสื่อของเครือข่ายงดเหล้า สสส. ว่าลองคิดสื่อสำหรับคนไม่ดื่มเพราะว่าสื่อคำว่างดเหล้าบางทีคนไม่ดื่มมาตลอดไม่กล้าใช้เนื่องจากไม่ได้ดื่มจึงไม่ได้งดหรือเลิก และที่ประชุมยังเห็นร่วมกันว่าการพัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นงานแข่งเรือปลอดเหล้าที่ อ.พิบูลมังสาหาร ช่วยสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี

ช่วงบ่ายวันเดียวกันองค์การพระผู้นำนักพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดจัดงานวันยอดกตัญญู (วันลอยกระทง) ขึ้นที่วัดทุ่งศรีเมือง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมสำคัญคือความกตัญญู ที่ได้โปรดมารดาจนบรรลุโสดาบัน ส่วนพระสารีบุตรนั้นได้ละสังขารเข้าสู่นิพพานในวันเพ็ญเดือนสิบสอง จึงเป็นโอกาสดีที่ควรส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้และรำลึกถึงคุณธรรมความดีที่พุทธอัครสาวกได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดกตัญญู เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในที่ประชุมยังได้พิจารณาคัดเลือกนายวิโรฒ  มีแก้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังสังคมแทน ผศ.คำผล  กองแก้ว ต้นแบบบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจนจากโลกนี้ไป

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

Shares:
QR Code :
QR Code