“เข้าใจตัวเอง” ประตูสู่การจัดการความทุกข์อย่างยั่งยืน

โดยทั่วไปคนเรามักให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกว่า เป็นตัวการสร้างความสุขและความทุกข์ได้ แต่แท้จริงแล้ว สุข-ทุกข์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนั้นแปรเปลี่ยนรวดเร็ว และไม่ลึกซึ้งยั่งยืนเท่ากับ ทุกข์-สุข ที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ความพึงพอใจในตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองมี การเข้าใจตัวเองตามสภาพความเป็นจริง จึงนับเป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับแรกที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพและจิตที่เข้มแข็ง

คนที่ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองได้ ย่อมมีแนวโน้มต้องการที่จะพัฒนา ปรับตัว หรือแก้ไขจุดอ่อนได้ดีและถูกจุด ขณะเดียวกันการเข้าใจตัวเองยังช่วยในการบริหาร “ความต้องการ” ให้เหมาะสมกับสภาพและข้อจำกัดของตัวเองอีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคลายวิกฤตทางความคิด และเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตนเอง ทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของการบริโภคตามกระแสโลก หรือระบบทุนนิยม รวมทั้งช่วยลดการเปรียบเทียบทางวัตถุกับผู้อื่น เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการแสวงหาความสุขบนปัจจัยภายนอกมาเป็นหาความสุขจากปัจจัยภายในที่ยั่งยืนกว่า ซึ่งจะเพิ่มภูมิต้านทานในการเผชิญความทุกข์อื่นๆ ด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือคนไทย ไกลทุกข์ 

Shares:
QR Code :
QR Code