‘เข้าพรรษา’ คนไทยอยากทำบุญ-งดเหล้า

 /data/content/25018/cms/e_behlopqruvw4.jpg


         "กรุงเทพโพลล์" เผยความคิดเห็นประชาชน ประเด็นพุทธศาสนิกชนกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาเดือน 8 พบร้อยละ 86.8 เข้าวัดทำบุญปกติ ส่วนศีล 5 ข้อใดที่คิดว่าจะปฏิบัติไม่ได้มากที่สุดในช่วงเข้าพรรษานี้พบ 33.6% บอกว่าเป็น ข้อ 5 ไม่ดื่มสุรา


          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง พุทธศาสนิกชนกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาเดือน 8 โดยได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,187 คน โดย ชาวพุทธ 86.8% เห็นว่า บรรยากาศการออกมาทำบุญ เข้าวัดในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในปีนี้จะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ 45.9% บอกว่าออกมาพอๆ กับปีที่ผ่านมาและ 40.9% บอกว่าออกมามากกว่าปีที่ผ่านมา มีเพียง 13.2% ที่เห็นว่าจะออกมาทำบุญน้อยกว่าปีที่ผ่านมา


          เมื่อถามว่าความสงบสุขทางสังคมและการเมืองในช่วงนี้ ทำให้อยากออกมาทำบุญ เข้าวัดมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าใช่หรือไม่ 78.5% บอกว่า ใช่ ขณะที่ 21.5% บอกว่า ไม่ใช่ โดยสิ่งที่ตั้งใจจะทำมากที่สุดในช่วงวันสำคัญทางศาสนาที่จะถึงนี้คือ ตื่นเช้า ทำบุญตักบาตร (74.1%) รองลงมาคือ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน (30.7%) และเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม (27.7%)


          นอกจากนี้เมื่อถามว่าศีล 5 ข้อใดที่คิดว่าจะปฏิบัติไม่ได้มากที่สุดในช่วงเข้าพรรษานี้ 33.6% บอกว่าเป็น ข้อ 5 ไม่ดื่มสุรา เครื่องดองของเมาทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้ขาดสติ รองลงมา 32.1% บอกว่าเป็นข้อ 4 ไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียดหรือให้ร้ายผู้อื่น และ 26.9% บอกว่าเป็นข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น


          ส่วนความเห็นต่อการประพฤติผิดศีล 5 ในข้อใดที่จะสร้างปัญหาให้สังคมมากที่สุด 48.1% เห็นว่าเป็นข้อ 5 ไม่ดื่มสุรา เครื่องดองของเมาทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้ขาดสติ รองลงมา 20.2% เห็นว่าเป็นข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์ ไม่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น และ 16.9% เห็นว่าเป็นข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ผิดลูกเขาเมียใคร


          ด้านความตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาพบว่า 54.8% ตั้งใจจะไม่งด ขณะที่ 45.2% ตั้งใจจะงด โดยในจำนวนนี้ 26.9% จะงดตลอด 3 เดือน ขณะที่ 18.3% จะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาปีนี้คือ อยากให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น (39.7%) รองลงมาคือ เพื่อทำให้ดื่มน้อยลง (16.7%) และอยากทำบุญด้วยวิธีนี้ (12.0%)


          สุดท้ายเมื่อถามว่า ท่านอยากให้ คสช. จัดกิจกรรมทำบุญประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลในการสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศหรือไม่ 80.1% อยากให้มีการจัด ขณะที่ 19.9% เห็นว่ายังไม่จำเป็นในตอนนี้


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code