เข้มระบบป้องกันไฟไหม้บ้านพักคนชรา ให้มีคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

                    นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) เปิดเผยว่า สบส.มีภารกิจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หรือบ้านพักคนชรา ให้มีคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ โดยปัจจุบันมีกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วทั่วประเทศ 724 แห่ง

                    ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า สถานประกอบการจะต้องมีอุปกรณ์และคู่มือการปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมีการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ โดยทุกแห่งต้องเข้มเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย 7 ข้อ

1.ติดตั้งเครื่องดับเพลิงในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างน้อย 1 เครื่อง/1 ชั้น

2. มีระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

3. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองตามช่องทางเดินและเส้นทางหนีไฟ

4. มีป้ายหรือข้อความเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยง

5. มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปีละหนึ่งครั้ง

6. มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

7. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย.

Shares:
QR Code :
QR Code