อ.แว้ง เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


อ.แว้ง เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร thaihealth


อ.แว้ง ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร


นายมูฮำหมัด บิง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาบ้านละหา เป็นผู้นำประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร ณ โรงเรียนชาวนาบ้านละหา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ว่า พวกเราเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ประกอบด้วย ตำบลแว้ง ตำบลกายูคละ ตำบลโละจูด ตำบลแม่ดง ตำบลฆอเลาะ และตำบลเอราวัณ ขอน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ระเบิดจากข้างใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากำหนดทิศทางการพัฒนา มาพัฒนาวิธีการและขั้นตอน มาออกแบบกระบวนการ สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการระบบอาหารชุมชนโดยใช้โรงเรียนชาวนาและเกษตรกรในตำบลแว้งเป็นพื้นที่เรียนรู้ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร พวกเราเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ขอตั้งปณิธานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหารให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ๔ ประการ ดังนี้


ประการที่หนึ่ง ร่วมกันทบทวนปฏิบัติการตนเอง จนเป็นวิถีชุมชนเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ ๒ เรื่องขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยและสอดคล้องกับเป้าหมายที่สังคมโลกได้ตกลงกันไว้


อ.แว้ง เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร thaihealth


ประการที่สอง การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวท้องถิ่น โดยในปัจจุบันได้อนุรักษ์และดำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกพันธุกรรมข้าวท้องถิ่น ๒ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ซือรีบูกันตัง และพันธุ์มะจานู และจะดำเนินการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวท้องถิ่นเพิ่มเติม อันส่งผลให้เกษตรกรมีความรัก ความหวงแหนในบ้านเกิด มีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการจัดการที่ดี


ประการที่สาม ขับเคลื่อนให้เกิดการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖๐ ครัวเรือน จำนวนกว่า ๒๐๐ ไร่


ประการที่สี่ ประการสุดท้าย พวกเราจะแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและกระตุ้นให้เกิด “โรงเรียนชาวนา” ในตำบลและอำเภอในจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสานเครือข่ายและให้เกษตรกรที่สนใจได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ที่นำไปสู่การทำนาได้จริง และทำนาได้มากกว่าข้าว


พวกเรา เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง จะตั้งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหาร และดำเนินการตามปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมขับเคลื่อนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 ที่ได้ประกาศร่วมกันไว้แล้ว ณ วันที่ 3 มีนาคม 2561

Shares:
QR Code :
QR Code