“อ่านสร้างสุข” เฉลิมพระเกียรติ

       


         สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบให้โครงการสถาน ศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 แห่ง


          นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่าการอ่านนอกจากเป็นเครื่องมือสร้างเสริมความสุขแก่คนเราแล้ว ยังเสริมสร้าง สติปัญญา ความคิด จินตนาการ ทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางแผนงานฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงต่อไป


 


 


        ที่มา: เว็บไซต์มติชน


       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code