อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

 

อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

ภายหลังจากที่ได้รับทุนนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โครงการแปลงสาธิตเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ก็ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมแล้ว โดยเน้นให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในอนาคต 

อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

นายจิระวิน พุ่มนวล ครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตั้งอยู่บนเนินเขามีเนื้อที่ 115 ไร่ อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร การเดินทางมีความยากลาบาก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาได้สร้างโอกาสให้กับนักเรียนชาวเขาบ้านไกล เผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ให้มาพักนอนในโรงเรียน จานวน 475 คน ซึ่งถิ่นอาศัยของพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในป่าลึกแนวตะเข็บชายแดนไทย พม่า

อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน     อุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ตามรอยพ่อหลวง ปลูกฝัง “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่เยาวชน

“ทางโรงเรียนจึงได้เห็นถึงความสาคัญ ในการที่จะให้นักเรียนได้ตระหนัก และน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติและสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติต่อไป” คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code