อีสานทองคำ รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีสาน

อีสานทองคำ รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีสาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ประกอบด้วย องค์กรเอกชน(ngo) หน่วยงานภาครัฐ เด็กเยาวชน และภาคประชาชน เสนอให้มีรางวัล “อีสานทองคำ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักพัฒนาชุมชน หรือนักเคลื่อนไหวสังคม ที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอีสาน ถือเป็นรางวัลสูงสุดของภาคประชาสังคมอีสาน  “นายนิรุจน์ อุทธา”  นักเคลื่อนไหวเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคมไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนของ ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะให้มีการจัดทำ รางวัลอีสานทองคำ สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า จะให้มีรางวัล “อีสานทองคำ” (e-san gold award) เป็นรางวัลสูงสุดของภาคประชาสังคมในภาคอีสานเป็นรางวัลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้คนอีสานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คำจำกัดความของ “อีสานทองคำ” คือรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสาน

ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และมีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคมและพฤติกรรมคนอีสาน จนสามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น อยู่ในชุมชนเข้มแข็ง ในระดับยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ จะมีการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกภาคส่วน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการค้นหาและพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล อีสานทองคำ ประจำปีในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เพื่อขอรับรางวัลอีสานทองคำ เพื่อให้รางวัลนี้มีคุณค่าสูงสุดของภาคประชาสังคม

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานบน
Shares:
QR Code :
QR Code