อย.เข้มตรวจผักสดและผักไฮโดรโปนิกส์

ที่มา: สปริงนิวส์


อย.เข้มตรวจผักสดและผักไฮโดรโปนิกส์ หวั่นสารพิษตกค้าง thaihealth


แฟ้มภาพ


          อย. เผย มีการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสดและผักไฮโดรโปนิกส์จากสถานที่จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้บริโภค พร้อมได้ออกประกาศฯ มาตรการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก


          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-Pan) ได้ตรวจสอบผักไฮโดรโปนิกส์ที่จำหน่ายในห้างค้าปลีก มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า การกำกับดูแล ความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงาน ในส่วนของ อย. ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้ยกระดับมาตรการ จัดการปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง กำหนดปริมาณสารเคมีที่ใช้ ทางการเกษตรตกค้างในอาหารไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างที่กำหนดไว้ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ให้สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด รับวัตถุดิบผักและผลไม้สดที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี และมีระบบการทวนสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งการปลูกแบบใช้ดินและ ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 1,360 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการ 132 ชนิด ผลการวิเคราะห์พบผ่าน มาตรฐานร้อยละ 86.50 (359 ตัวอย่าง) และตกมาตรฐาน ร้อยละ 13.50 (56 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 พร้อมกันนี้ ยังสำรวจและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด พบว่ามีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ที่เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 101 แห่ง


          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า กรณีที่พบการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผักที่มีปริมาณสารพิษตกค้าง ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย. จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหากพบผลการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามประกาศฯ จะจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากพบสารพิษตกค้างในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และจะแจ้งผลการเฝ้าระวังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ