อย.วางยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


อย.วางยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.วางยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 เข้มงวดความปลอดภัยผู้บริโภค


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการประชุม Retreat อย. ได้ให้ อย.ทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ มุ่งเน้นภาคบริการให้แก่ ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน Pre-Marketting ด้วยการปรับกฎระเบียบการกำกับดูแลตามความเสี่ยงหากผลิตภัณฑ์สุขภาพใดมีความเสี่ยงต่ำ ให้มีการขึ้นทะเบียนอย่างรวดเร็วพร้อมกับจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่จะทำงานวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเร็วขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในธุรกิจได้ทันต่อเวลาอันจะทำให้เกิด


การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันให้จัดทำระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/ นำเข้า/จำหน่ายรวมทั้งการโฆษณาหากมีการกระทำผิดกฎหมายก็ให้มีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่ง โดย อย.ต้องตอบสนองการรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงทีกรณีพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยในท้องตลาดซึ่งทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน อย่างเข้มข้น เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code