อย.พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย.ไทยเร่งปรับข้อมูลโภชนาการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี


อย.พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดและภาวะไตวายเรื้อรัง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามในประชากรไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการใช้ข้อมูลโภชนาการเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต อาหารปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น


ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ระหว่าง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้แทนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และภาคอุตสาหกรรมอาหาร มาร่วมเป็นสักขีพยาน


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code