อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่

อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแอมบาสซาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) จัดโครงการแกนนำนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ชั้นปีละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน จาก 16 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีทัศนคติ และความตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่มากขึ้น

อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่     อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่

หลังจากการฝึกอบรม มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถให้บริการเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ พร้อมการแสดงบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในความคาดหวังของสังคม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ประสบการณ์ในการอบรมได้ไปเผยแพร่ต่อเพื่อนในคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป

อบรมแกนนำนิสิตเภสัชฯ ฝึกทักษะบริการเลิกบุหรี่รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะกรรมการเครือข่ายเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดสัมมนา และยังเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว ภายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้สถานการณ์กลยุทธการรุกคืบครองโลกของธุรกิจบุหรี่ โดย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์, บทบาทนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อบุหรี่ในความคาดหวังของสังคมและจิตวิญญาณ และ ฮีโร่ในใจฉัน โดย ภก.คทา บัณฑิตานุกุล, บทบาทแกนนำนักศึกษา โดย ดร.ศรัณย์ กอสนาน

ในงานนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มสัมมนา ระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม บรรยายโดย นายทศพล แสงห่อทอง ผู้จัดการเครือข่าย (คภยส) สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ได้กล่าวถึงความคาดหวังของสังคมต่อเภสัชกรเรื่องบุหรี่ใน 4 ประการได้แก่ 1.เป็นแบบอย่าง “ไม่สูบบุหรี่” 2.มีความรู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่ กฎหมาย, โรคภัยจากบุหรี่, การรักษาผู้ติดบุหรี่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายตรง 1600 คภยส 3.เผยแพร่ความรู้ทั้งแบบตัวต่อตัวและผ่านสื่อ 4.เป็นผู้นำรณรงค์ เช่น งดสูบบุหรี่, การปฏิบัติตามกฎหมาย, ต่อต้านการรุกคืบของธุรกิจบุหรี่ จากนั้นจึงได้กล่าวปิดการสัมมนา

ที่มา: สำนักงานเครื่อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

Shares:
QR Code :
QR Code