อบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง


ภาพประกอบจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง


    อบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด  thaihealth


จังหวัดระนองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัด ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำหลักดุลยภาพศาสตร์ มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานอนามัยโรงเรียน เนื่องจากหลักดุลยภาพศาสตร์ เป็นหลักแนวคิดการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ร่วมกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย เจ็บปวด จากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย โดยคัดเลือก พื้นที่จังหวัดระนองเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเข้าใจในหลักดุลยภาพศาสตร์ สามารถนำไปขับเคลื่อนในโรงเรียนและชุมชนให้สามารถดูแลและป้องกัน ส่งเสริม รักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยแนวคิด ดุลยภาพบำบัด ลดอุบัติเหตุการการเจ็บป่วย เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่จำเป็น

Shares:
QR Code :
QR Code