อบต.ยายชาเปิดรร.ผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิต

   ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


 อบต.ยายชาเปิดรร.ผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


          นางวาสนา กลิ่นพะยอมนายก อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐมเปิดเผยว่า อบต.ยายชา มีความมุ่งมั่นอยากเห็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ ประธานชมรมจิตอาสาตำบลยายชา ซึ่งปัจจุบันนี้ มีสมาชิกชมรม ประมาณ60-70 คน มีกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่มารวมตัวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และอยากเห็นคนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง มาหา'ไร สูงวัยยายชา ขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในตำบลเพื่อการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพภายใต้คำกล่าวที่ว่า สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ


          นางวาสนากล่าวต่อว่า โดยภายในพิธีเปิด ได้นิมนต์พระสงฆ์ มาเจิมป้ายอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้ง ได้มีการแจกปิ่นโต และกระเป๋าเป้ ให้กับผู้สูงวัยด้วย โดยมี พันตำรวจเอกนิเวศน์ นันทกสิกร ในฐานะหัวหน้าชั้นเรียน และเป็นหัวหน้านักเรียนของมาหา'ไร สูงวัยยายชา เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาและหน่วยงานห้างร้านต่างๆ รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยเติมเต็มในการดำเนินกิจกรรมของมาหา'ไร สูงวัยยายชา ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงวัยสูงสุด


          "การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ นับเป็นภารกิจสำคัญสำหรับครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือและเกิดความเอื้ออาทรกันระหว่างคนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันกำลังคนด้านสาธารณสุขเกิดการขาดแคลน จึงทำให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก โดยอาสาสมัครและจิตอาสา เพื่อเข้ามาทำงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในระดับชุมชน และครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ได้มีแต่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันระดมพลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆภายใต้บริบทของครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดยใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านและยึดหลักการองค์รวม เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและผสมผสานชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข" นางวาสนา กล่าว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code