อนามัยโลก เลือกไทยต้นแบบกฎหมายบุหรี่โลก

ชี้!! ไทยผลงานเยี่ยมระดับโลก

 

อนามัยโลก  เลือกไทยต้นแบบกฎหมายบุหรี่โลก

          องค์การอนามัยโลก เลือกประเทศไทยและบราซิล  เป็นประเทศต้นแบบสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายบุหรี่โลก แนะไทยเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และจัดเก็บภาษียาเส้นมวนเองเพื่อลดอัตราการบริโภค  ซึ่งไทยจะนำผลสำรวจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติในต้นปีหน้า

 

          นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ประเมินผล การดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบทั่วโลกในรอบ 5 ปีโดยคัดเลือกประเทศไทยและประเทศบราซิล  นำร่องสำรวจการควบคุมบุหรี่ เนื่องจากไทยมีผลงานการควบคุมยาสูบอยู่ดีอยู่ในอันดับแนวหน้าของโลก ซึ่งผลสำรวจที่ได้จะนำไปใช้ในการจัดทำแผนและคู่มือการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศให้สมบูรณ์ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2551 ในกว่า 80 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผลสำรวจปรากฏว่า ไทยมีคนอายุ 15 ปีขึ้นไป กว่า 51 ล้านคน พบ 10.8 ล้านคนที่สูบบุหรี่ โดย 9.4 ล้านคน เป็นผู้ที่ติดบุหรี่ต้องสูบประจำ เฉลี่ยวันละ 10 มวน ส่วนอีก 1.3 ล้านคน สูบนานๆครั้ง  โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท อายุที่เริ่มสูบเฉลี่ย 18 ปี

 

ส่วนผลการสำรวจหน่วยงานต่างๆ คณะผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ไทยยังมีปัญหาด้านกฎหมายควบคุม จึงแนะให้ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ห้ามการโฆษณาและส่งเสริมการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ห้ามบริษัทบุหรี่ข้ามชาติและโรงงานยาสูบของไทยด้วย  โดยมักอยู่ในรูปการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ  ซึ่งเป็นการโฆษณาและส่งเสริมการขายทางอ้อม  รวมทั้งการจัดเก็บภาษียาเส้นมวนเอง การหาแนวร่วมหรือการสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ให้มากขึ้น  และเสนอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งไทยจะนำร่างผลการสำรวจครั้งนี้  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ในเดือนมกราคม 2552  เพื่อปรับปรุงแก้ไขการควบคุมยาสูบในประเทศไทยให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update 14-11-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code