องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ Future of Work on Wellbeing

องค์กรสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่ “องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ” (Future of Work on Wellbeing) ว่า โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็น 76% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด หรือเกือบ 4 แสนคนต่อปี ครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี เทียบเท่า 9.7% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สสส. เร่งป้องกันการเกิดโรค NCDs ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ ที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2573

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=334475

Shares:
QR Code :
QR Code