ห้องเรียนแสนสนุก

ที่มา : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 


ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth


ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการที่ “ห้องเรียนที่น่าเบื่อ” กลายเป็น “ห้องเรียนแสนสนุก” สังเกตได้จากแววตาที่เปี่ยมประกายอยากรู้อยากเห็นและรอยยิ้มกว้างๆ เสียงหัวเราะดังๆ ของเด็กนักเรียน เมื่อสนุกในการเรียนรู้ ก็แน่นอนว่าเด็กจะเข้าใจ จดจำ ฝึกฝน สืบค้น ต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น


ครูทุกคนในยุคนี้ สามารถเป็นผู้สร้างห้องเรียนแบบนั้นได้ โลกอินเทอร์เน็ตเปิดให้ครูได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อนครูด้วยกันที่พร้อมจะมาแบ่งปัน มีสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่ครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในห้องเรียนไทย คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่คุณครูส่วนหนึ่งได้นำมาบอกเล่าแบ่งปันในพื้นที่ออนไลน์ Facebook Fanpage/TT-Teacher Training for Digital and Media Literacy 


ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth


ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth


ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth


 


ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth


ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth


จากตัวอย่างของโรงเรียนแกนนำภายใต้โครงการฯ จะเห็นว่าการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิด ขอให้ครูเริ่มที่จะใช้มัน ยิ่งใช้ยิ่งสนุก ยิ่งบูรณาการ ยิ่งเก่ง มาช่วยกันสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยนวัตกรรมสื่อดิจิทัลกันนะคะ ติดตามตัวอย่างและแนวทางการขยายผลในห้องเรียนได้ที่ Facebook Fanpage/TT-Teacher Training for Digital and Media Literacy


โครงการฯ นี้ มีชื่อเต็มๆ ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ในปี 2560 นี้ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมให้กับครูไทยทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 400 คน  ในหัวข้อ “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน” โดยรูปแบบการอบรม จะใช้กระบวนการ Active learning ให้ครูร่วมทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม สร้างชิ้นงานร่วมกัน เนื้อหาในการอบรมครอบคลุมหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ภัยและความเสี่ยงออนไลน์ ความเป็นพลเมืองเชิงรุกในยุคดิจิทัล DQ (Digital Intelligence Quotient) หรือทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล หลังจากที่ทางโครงการฯ ได้ทำการอบรมครูทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว มีครูให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการในชั้นเรียนได้อย่างน่าประทับใจ ดังที่ได้นำตัวอย่างบางตอนมาให้ชมกันค่ะ


ครูท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการนำไปอบรมที่โรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย www.inetfoundation.or.th โทรศัพท์ 02-8601358 

Shares:
QR Code :
QR Code