ห่วงเยาวชนไทยป่วยทางจิต กระทำผิดเพิ่ม

/data/content/24666/cms/e_cdefkltvz489.jpg


          กรมสุขภาพจิต เผย ผู้ติดยาและป่วยทางจิตเข้าไม่ถึงบริการ ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง หวั่นเป็นชนวนกระทำผิดซ้ำย้ำเด็กและเยาวชนไทยน่าห่วงสุด คาดแนวโน้มเด็กกระทำผิดจากการป่วยทางจิตเพิ่มขึ้น …


          เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 43 ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในวันที่ 16 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ว่าปัญหาการกระทำความผิดรุนแรง ที่เกิดจากการเจ็บป่วยทางจิต หรือผู้ป่วยนิติจิตเวชนั้น เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการกระทำความผิดจากบุคคลที่สภาพจิตปกติ การมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการรักษาได้น้อยและไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว ย่อมส่งผลให้อาการป่วยทางจิตรุนแรงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นเหตุให้ก่อคดีซ้ำได้


          ทั้งนี้ ในปี2556โรงพยาบาลและสถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยนิติจิตเวช จำนวน 3,549ราย(สถาบันกัลยาณ์ฯ1,671ราย หน่วยงานอื่นๆ1,878ราย) จากคดียาเสพติดมากที่สุดรองลงมา คือ คดีทำร้ายร่างกายและคดีลักทรัพย์ และป่วยด้วยโรคจิตเภทมากที่สุด


          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนไทยเป็นกลุ่มที่น่าห่วง ซึ่งจากข้อมูลสถิติการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ในรอบ5ปี (ปี2552-2556)เด็กและเยาวชนไทย อายุ 10-18 ปี ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า30,000คดีต่อปีล่าสุด ปี 2556 พบ 37,433คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี 34,276 คดี โดยในจำนวนนี้มีจำนวนคดีที่เป็นการกระทำผิดซ้ำ ในปี 2555ร้อยละ19.98(6,849คดี) และร้อยละ12.99 (4,864คดี) ในปี 2556 กล่าวคือทุก5-7คดี จะมีการกระทำผิดซ้ำ1คดีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า หรือแอมเฟตามีน ยังคงเป็นการกระทำผิดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยมากที่สุด และเป็นคดีที่กระทำผิดซ้ำมากที่สุดอีกด้วย


          นอกจากนี้ในจำนวนคดีที่กระทำผิดทั้งหมด ในปี2553-2554 พบว่า มีสาเหตุมาจากการป่วยทางจิต ประมาณร้อยละ0.17 (75คดี) และร้อยละ0.09(32คดี) ตามลำดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทย มีอาการป่วยทางจิต และส่งผลให้เกิดการกระทำผิดอื่นๆ ตามมา ซึ่งคาดว่า สถิติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดจากการป่วยทางจิตอาจมีจำนวนมากกว่านี้ และที่เห็นว่ายังมีจำนวนน้อย อาจเป็นเพราะการกระทำผิดไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากคู่กรณีเห็นว่าผู้กระทำผิดเป็นเด็กและป่วยทางจิต รวมทั้งการมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการรักษา จึงทำให้ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยทางจิต


          อย่างไรก็ตาม กรมสุขภาพจิตมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในงานบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช การก้าวสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)ด้านนิติจิตเวช ในระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนในระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงได้เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงบริการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนลดจำนวนการกระทำผิดซ้ำในเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ต้องขังทั่วประเทศ ผ่านระบบเขตบริการสุขภาพทั้ง12เขต และกรุงเทพมหานคร


          ทางด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2556) สถาบันได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมมากกว่า 40,000รายต่อปี (46,483ราย, 41,257ราย และ40,110ราย ตามลำดับ)ทั้งนี้ ได้ให้บริการนิติจิตเวชกับผู้ป่วยนอก ทั้งที่มารับบริการที่สถาบันฯ และในเรือนจำ รวมทั้งผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล มากกว่า 1,500 รายต่อปี (1,779ราย,1,521ราย และ 1,671ราย ตามลำดับ) ด้วยความผิดฐานฆ่าผู้อื่นมากที่สุด และในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้รับผู้ป่วยไว้รักษา จำนวน1,595ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยนิติจิตเวช140รายผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป1,115ราย ผู้ป่วยติดสารเสพติด218ราย และผู้ป่วยติดสุรา122ราย ซึ่งโรคจิตเภท ยังคงเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุด ทั้งในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยนิติจิตเวช


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code