ห่วงเด็กและเยาวชน ร่วมงานเทศกาลดนตรี แนะเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : กรมควบคุมโรค


ห่วงเด็กและเยาวชน ร่วมงานเทศกาลดนตรี แนะเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


แฟ้มภาพ


งานเทศกาลดนตรี งานสตรีทฟู๊ดในหลายเทศกาลนั้นถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่งานเหล่านี้มักแฝงไปด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี โดยไม่มีมาตรการควบคุมการจำหน่ายให้กับกลุ่มบุคคลแต่ละช่วงวัย 


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีข่าวดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานในพื้นที่ได้รับการชี้แจงว่า (1) การแถลงข่าวงาน Food Fun Friends โดยมีหอการค้าจังหวัดนครปฐมร่วมแถลงข่าวจัดงานดังกล่าว พบว่าในวันแถลงข่าวไม่มีการปรากฏข้อมูลหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และสั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ คือ ให้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ตรวจสอบสถานที่แถลงข่าวว่ามีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือไม่ และตรวจสอบการขออนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน (2) กรณีการจัดเทศกาลดนตรี “360 องศา Pang Nga Music Festival 360” จังหวัดพังงา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนที่อนุเคราะห์ให้ใช้ในการจัดกิจกรรม ไม่ใช่เป็นที่ดินหรือพื้นที่ที่ต้องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามทำการสื่อสารการตลาด เช่น การทำกิจกรรมเพื่อขายสินค้า ส่งเสริมการขาย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป


นายแพทย์สุวรรณชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มักจะพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ การจัดงานเลี้ยงในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการแล้วมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งที่เป็นสถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง

Shares:
QR Code :
QR Code