หารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และแฟ้มภาพ


หารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช thaihealth


จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมหารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการทำงานและการมีสัมมาชีพด้านเกษตรและอาหารภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนท้องถิ่นและชุมชน


โดยมีการสร้างรูปแบบการดำเนินงานตำบลบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นได้จัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชใน 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทางอาหาร ด้านอาหารปลอดภัย และด้านโภชนาการสมวัย ซึ่งจะเป็นลักษณะการทำงานร่วมกัน มีการประชุมคณะทำงานและทบทวนร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลร่างยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หารือจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จ.นครศรีธรรมราช thaihealth


ทั้งนี้ ทางคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำการศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมการบริโภคจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบการทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา, องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง, องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดีของอำเภอฉวาง ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2560 จนเกิดร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารในพื้นที่และทางท้องถิ่นได้นำแผนยุทธศาสตร์อาหารดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเข้าสู่การจัดทำโครงการที่ใช้งบของกองทุนตำบล (สปสช.) ในปี 2561 และต้องการขยายแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่ระดับจังหวัด จึงได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพที่ดี การมีความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและการมีโภชนาการสมวัยต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code