หัวหน้ากองบรรณาธิการ

คุณสมบัติ
• มีความสนใจระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยระยะท้ายและงานชีวาภิบาล
• มีประสบการณ์ในการเขียนวิจัย และดูแลกองบรรณาธิการ
• มีความรับผิดชอบ บริหารจัดการงาน ประสานงานได้
บทบาทหน้าที่
• บริหารจัดการงานวิจัยและกำหนดทิศทาง
• จัดประชุมกองบก. ประจำเดือน
• ประสานนักวิจัยและผู้เขียนบทความเชิงประเด็น
• จัดประชุมคณะกรรมการงานวิจัย
• ติดตาม ตรวจทานงานวิจัย และให้คำแนะนำแก่นักวิจัยเชิงประเด็น
กรอกใบสมัครได้ที่ 
https://bit.ly/3UvT5Qk ภายในวันนี้ ถึง 17 พ.ค.67
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชุติมา โทร. 085-9211050
Shares:
QR Code :
QR Code