หลักสูตรใหม่ ลดชั่วโมงเรียน

ศธ.ปรับหลักสูตร หลอม 8 กลุ่มสาระ แบ่ง 6 กลุ่ม พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษา ชี้ลดชั่วโมงห้องเรียน เพิ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน 

ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม และแต่งตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียด โดยหลอมรวม 8 กลุ่มสาระและเรียกใหม่ว่า 6 กลุ่มการเรียนรู้ ได้แก่ 1.ภาษาและวัฒนธรรม มี ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธาน 2.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มี ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3.การดำรงชีวิตและโลกของงาน มี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ.และ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.4.ทักษะสื่อและการสื่อสาร มีนายเชาวเลิศ เลิศชโรฬาร จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 5.สังคมและมนุษยศาสตร์ มี รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุฯ จุฬาฯ และ 6.อาเซียน ภูมิภาคและโลก มีนายพินิติ รตะนานุกูล ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นประธาน

ส่วนเวลาเรียนในเบื้องต้น ป.1-2-3 เรียนในห้องเรียน 790 ชั่วโมง, ป.4-5-6 เรียน 800 ชั่วโมง, ม.1-2-3 เรียน 900 ชั่วโมง แต่มีแนวโน้มลดลงได้อีก ซึ่งเดิมทุกช่วงชั้นจะเรียนประมาณ 1,000 ชั่วโมง แต่การปรับหลักสูตรใหม่จะให้เรียนในห้องเรียนลดลง ที่เหลือเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งจะให้ปรับเป็นลักษณะโครงงานโดยบูรณาการหลายๆ วิชาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะตามความสนใจของเด็ก ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน เช่น คลินิกภาษา คลินิกคณิต เป็นต้น ส่วนหลักสูตรชั้น ม.ปลาย อยู่ในระหว่างพิจารณาเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องยกเครื่องใหม่

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ 

Shares:
QR Code :
QR Code