หมอชี้สูบยาเส้นร้ายเท่าบุหรี่ซอง

 

หมอชี้สูบยาเส้นร้ายเท่าบุหรี่ซอง

การสูบบุหรี่ยาเส้นมีอันตรายร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน ด้วยสโลแกนว่า “ยาเส้น = บุหรี่ซอง ตายเท่ากัน”

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า กลางเดือนมกราคมนี้ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จะเริ่มเผยแพร่สปอตรณรงค์ในทีวีและสื่ออื่นๆ ว่าการสูบบุหรี่ยาเส้นมีอันตรายร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน ด้วยสโลแกนว่า “ยาเส้น = บุหรี่ซอง ตายเท่ากัน”

ทั้งนี้ที่มาของการรณรงค์ประเด็นยาเส้นร้ายเท่าบุหรี่ซอง เนื่องจากการสำรวจใหญ่ทั่วประเทศครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2552พบว่าในจานวนประชากรไทยอายุมากกว่า 15ปี 52.6ล้านคนทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบ มีจำนวนถึง 21ล้านคนหรือร้อยละ 40มีความเชื่อว่าการสูบบุหรี่ยาเส้นมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน โดยประชากรที่มีการศึกษาน้อย มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในชนบทมีสัดส่วนที่มีความเชื่อเช่นนี้ มากกว่าประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าและที่อาศัยอยู่ในเมือง และประชากรภาคใต้มีความเชื่อเช่นนี้สูงสุดคือร้อยละ 62.5ขณะที่คนกรุงเทพต่ำสุดร้อยละ 25.1การสำรวจเดียวกันพบว่าในจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ 12.4ล้านคน 5.0ล้านคนสูบบุหรี่ซองจากโรงงาน และ 4.5ล้านคนสูบบุหรี่ยาเส้นมวนเอง โดยมีประชากร 2.9ล้านคนที่สูบบุหรี่ทั้งสองประเภท

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า จำนวนประชากรไทยที่สูบบุหรี่ยาเส้นมวนเองมีสัดส่วนที่ลดลงน้อยกว่า ชายไทยที่สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานในช่วงยี่สิบปีของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่ผ่านมา โดยชายไทยร้อยละ 25.2สูบบุหรี่โรงงานในปี พ.ศ.2534ลดลงเหลือร้อยละ 15.0ในปี พ.ศ.2552หรือลดลงร้อยละ 38ขณะที่ชายไทยร้อยละ 20.3สูบบุหรี่ยาเส้นมวนเองใน พ.ศ.2534และร้อยละ 14.6ในปี พ.ศ.2552หรือลดลงร้อยละ 28สาเหตุสำคัญที่การสูบบุหรี่ยาเส้นในคนไทยลดลงน้อยกว่า เนื่องจากอัตราภาษีที่ต่ามากเมื่อเทียบกับบุหรี่โรงงาน ทาให้บุหรี่ยาเส้นมีราคาถูกมาก ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐบาลเก็บภาษียาเส้นต่ำเพราะอันตรายน้อยกว่า และที่ผ่านมาการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เน้นแต่พิษภัยบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน การพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ยาเส้นยังทำกันน้อย เนื่องจากโรงงานขนาดเล็ก ๆ ไม่ได้ทำตามกฎหมาย และยังไม่มีการกวดขันเรื่องนี้

นอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายที่แท้จริงของยาเส้นแล้ว ศ.นพ.ประกิต เสนอให้รัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่ยาเส้นให้มีราคาใกล้เคียงกับบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งนอกจากจะทาให้จำนวนคน สูบบุหรี่ลดลง ประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลโรคจากการสูบบุหรี่แล้ว ยังจะทาให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษียาเส้นเพิ่มขึ้นอีกปีละกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท อีกมาตรการหนึ่งคือให้มีการพิมพ์คำเตือนเป็นรูปภาพบนซองบุหรี่ยาเส้นอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับบุหรี่ซองของโรงงาน

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

Shares:
QR Code :
QR Code