หนุน 78 พื้นที่ต้นแบบชุมชนจักรยานสุขภาวะ

หนุน 78 พื้นที่ต้นแบบชุมชนจักรยานสุขภาวะ ใน 35 จังหวัด เพื่อผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย


หนุน 78 พื้นที่ต้นแบบชุมชนจักรยานสุขภาวะ thaihealth


แฟ้มภาพ


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวสรุปผลโครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) ว่า โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะทำให้นักปั่นจักรยานสร้างกระแสดูแลตัวเอง ผู้ใช้จักรยานในกิจวัตรประจำวันที่เป็นรูปแบบจักรยานของคนทั่วไปในแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของสังคมสุขภาวะได้ใน 78 พื้นที่ ใน 35 จังหวัด มีหน่วยงานภาคี องค์กรภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนกว่า 501 หน่วยงาน และคาดว่าจะมีการจุดประกายแนวคิดการสร้างชุมชนจักรยานกับแนวร่วมภาคีและพื้นที่ใหม่ต่อไปอีกว่า 150 พื้นที่ทั่วประเทศ และมียังเป้าหมายสำคัญสู่โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย คาดมีผู้ใช้จักรยานกว่า 50 ล้านคน ทั่วประเทศ


ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาชมรมได้นำประสบการณ์และบทเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือในการสร้าง หนุน เสริมชุมชน พร้อมการพัฒนาศักยภาพในการหาแนวร่วมใหม่โดยอาศัยการทำงานร่วมกับ สสส. และยังมุ่งมั่นและพยายามทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะ อาทิ การเกิดกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ พบว่า มีจำนวนผู้ใช้จักรยานในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ชุมชนมีความพยายามในการปรับภูมิทัศน์ และโครงสร้างทางกายภาพเพื่อจะให้เอื้อต่อการใช้จักรยาน ปรับภูมิทัศน์แห่งกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จำนวน 187 แห่ง และเกิดภาคีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่ทำงาน รูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีความหลากหลายตามบริบทพื้นที่ เป็นนิมิตหมายที่โครงการคาดหวังว่าจะเป็นการสร้งความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่


ด้าน นายอารดินทร์ รัตนภูมิ หัวหน้าทีมติดตามโครงการ กล่าวถึง ชุมชนหรือพื้นที่ต้นแบบ (Role model) ว่าการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อน หากแกนนำเข้มแข็งการขับเคลื่อนให้ประสบผลจะไม่ใช่เรื่องยากนัก เช่น ชุมชนรำมะสักรักษ์ถิ่น จ.อ่างทอง แกนนำชุมชนสามารถรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ชุมชน และสร้างความตระหนักให้ชาบ้านในพื้นที่เห็นประโยชน์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันหรือชุมชนบ้านหัวอ่าง จ.นครราชสีมา เป็นต้น


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code