หนุนแผนพัฒนา รพ.สต.สร้างสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


หนุนแผนพัฒนา รพ.สต.สร้างสุขภาพ thaihealth


รัฐบาลหนุนแผนพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,863 แห่งทั่วประเทศ เน้นการสร้างสุขภาพป้องกันโรค ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย และสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต.


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาล ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนพัฒนา รพ.สต. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อเจ็บป่วย ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานแก่ รพ.สต. ตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 373,834,500 บาท พร้อมทั้ง ให้สนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอินเทอร์เน็ต โดยการประสานกระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะส่งผลให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีร่างกายที่แข็งแรง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ปลอดโรค และรับบริการ รพ.สต.อย่างมีคุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน


พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคมเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียสูงเกินค่ามาตรฐาน ประชาชนและทุกหน่วยงานต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดการขยะ สร้างชุมชนสะอาดปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งรังโรคและเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 9,863 แห่งเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ในการดำเนินงาน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่


ด้าน ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย มี 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้ง 9,863 แห่ง ร่วมกับ อสม. และประชาชน จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกชุมชน ออกเยี่ยมครัวเรือน วัด ศาสนสถาน และโรงเรียน ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดขยะ ใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และแนะนำให้ความรู้ ดูแลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย สำรวจปรับปรุงข้อมูลสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของชมรมออกกำลังกาย และ3.โครงการสร้างที่พักขยะติดเชื้อในรพ.สต. 4,026 แห่ง เพื่อจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานบริการและผู้ป่วยในชุมชน ใช้งบประมาณแห่งละ 35,000 บาท


สำหรับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอินเทอร์เน็ต ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานการปฏิบัติกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ