หนุนเยาวชนร่วมแก้ปัญหาไฟใต้อย่างยั่งยืน

สสส.จับมือมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงชายแดนใต้พัฒนาสร้างความเข้มแข็งเป็นองค์กรผู้นำเยาวชนร่วมแก้ปัญหาไฟใต้ที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน

ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข- แก้ว แก้วแดง เปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เยาวชนก็ถูกมองไปในด้านลบ เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชาแดนภาคใต้ไม่ชอบเรียนหนังสือ โดยเฉพาะเยาวชนชายส่วนมากจะเรียนจบแค่ชั้น ม. 6 แล้วก็ออกจากโรงเรียน แล้วใช้เวลาว่างส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันใช้สารเสพติด ไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคม อีกทั้งฝ่ายปกครองก็อาจมองเยาวชนกลุ่มนี้ว่า เป็นกลุ่มแนวร่วมกระบวนการก่อการร้าย จึงเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนคือหนทางสร้างสันติสุข จึงดำเนินการภายใต้แนวคิดว่าเยาวชนส่วนใหญ่เป็นคนดี อยากมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม จึงได้ทำโครงการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 6 ปี ซึ่งสามารถพัฒนาองค์กรเยาวชนจำนวน 141 อบต.ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมหลัก 4 อย่างคือ กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมอาชีพ กิจกรรมลดละเลิกบุหรี่และยาเสพติด 4 x 100 และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้า

นายมะกือตา นาลี ประธานองค์กรเยาวชนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการเยาวชนเกือบทุกคนมีปัญหาเรื่องติดยาเสพติดโดยเฉพาะการเสพ 4 x 100 ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำใบกระท่อม และเกือบทุกคนไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ในทุกวันนี้ภายหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการออกแสดงดิเกฮูลู ตามกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆเชิญไปแสดง ทำให้ทุกวันนี้ตนเองและเพื่อนที่เข้าร่วมดครงการได้รับการยอมรับจากชุมชนและคนรอบข้าง และที่สำคัญรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความหวาดระแวงและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ เพราะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ยิงชาวบ้านไทยพุทธเสียชีวิตในหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมจนเกิดการระแวงกัน แต่หลังจากมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มีการนำเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมมาฝึกแสดงศิลปวัฒนธรรมด้วยกัน โดยเยาวชนไทยพุทธฝึกแสดงกลองยาว ส่วนเยาวชนไทยมุสลิมฝึกแสดงดิเกฮูลู ซึ่งการฝึกแสดงร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

ด้านนางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สสส. ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ระบุว่าการที่ สสส.เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการของทางมูลนิธิฯ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร เพื่อทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์นำความสมานฉันท์เข้ามาสู่พื้นที่ ซึ่งการดำเนินการก็สำเร็จไปด้วยดีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายได้อย่างเหนียวแน่น และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการในระยะยาว และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา เมื่อการดำเนินการผ่านไประยะหนึ่งก็จะเห็นพัฒนาการของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างได้ชัด หลายคนจากที่ไม่กล้าแสดงออกก็มีความกล้ามากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ดำเนินโครงการก็จะมีประงานกับเยาวชนรวมถึงทางมูลนิธิอย่างใกล้ชิด โดยภาพรวมโครงการก็ประสบความสำเร็จด้วยดีและเป็นไปตามเป้าหมายของ สสส.ที่วางไว้

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code